รับพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

บริษัท ครีเอท ทู มีเดีย จำกัด ให้บริการปรึกษาและแนะนำการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Courseware For Online Learning) ผ่านสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Content) หลากหลายรูปแบบ ให้กับทุกหน่วยงาน องค์กร หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และครู/ผู้สอน ที่ต้องการจัดทำผลงานทางวิชาการหรือ พัฒนาสื่อการสอน เพื่อใช้ในการเรียนรู้หรือฝึกอบรมผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Social Network) หรือการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online Platform) เช่น Moodle-LMS , WordPress-LMS เป็นต้น

Meterial Type

ประเภทของสื่อการเรียนรู้ สามารถแบ่งได้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหา

ทำไมต้องพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Courseware For Online Learning)

 • ยุคดิจิทัล (Digital) ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกช่องทางการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์กันมากขึ้น
 • มีเนื้อหาประกอบการสอนอยู่แล้ว อยากพัฒนาให้ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ระบบออนไลน์
 • ท่านได้รับมอบหมายงาน หรือมีตัวชี้วัดขององค์กรในการพัฒนาบทเรียน เป็นต้น

องค์ประกอบในการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์

 • เนื้อหาบทเรียน (แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย หรือบท)
 • เอกสารอ่านประกอบ (เช่น Word , PowerPoint , PDF เป็นต้น)
 • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม (เช่น ภาพประกอบ , VDO , link ที่เกี่ยวข้อง)
 • กิจกรรมการเรียนรู้ (เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน)

ตัวอย่าง Intro นำเข้าบทเรียน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

รับทำบทเรียนออนไลน์(E-Learning)

บริการรับทำบทเรียนออนไลน์และรับทำสื่อออนไลน์คอร์สแวร์เหมาะสำหรับหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาต่าง ๆ
ครูอาจารย์ที่ต้องการทำผลงานทางวิชาการหรือสอนออนไลน์

 • เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และนักออกแบบการสอน (Instructional Designer : ID) ที่มีประสบการณ์ มีทีมวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ตามบริบทของเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักการออกบบการเรียนการสอน และสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน
 • เรามีทีมนักพากย์เสียงทั้งชายและหญิง ให้ท่านได้เลือกได้หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทีมงานตัดต่อและทีมงานกราฟิกทำหน้าที่สร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ
 • มีทีมโปรแกรมเมอร์ดูแลเรื่องระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning management System : LMS) ด้วย Moodle LMS

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เรามั่นใจว่าทีมงานของเราจะช่วยหน่วยงานของคุณสร้าง ระบบ LMS และ Courseware สำหรับ ระบบการเรียน แบบ e-learning ให้กับหน่วยงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทเรียนออนไลน์ จะประกอบไปด้วย

 • แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน (มีเครื่องมือให้เลือกหลายแบบทั้งปลายปิด)
 • เนื้อหาการเรียนรู้เนื้อหาในลักษณะภาพคลิบวิดีโอ
 • แบบฝึกหัดประเภทต่างๆ ผู้สอนสามารถให้งานผู้เรียนผ่านระบบ
 • แบบทดสอบหลังเรียนสรุปคะแนนเก็บลงฐานข้อมูล
 • ระบบการประเมินผลกำหนดคะแนนตอนต้นให้คะแนน
 • ระบบรายงานในรูปแบบหลายมิติดูเวลาเรียนการเข้าเรียน ฯลฯ

ทางเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเชื่อมั่นว่าอะไรจะช่วยให้คุณได้รับตั้งแต่ต้นจนจบโปรเจค

การทำบทเรียนออนไลน์

การทำงานแต่ละหน่วยงานมีระบบไม่เหมือนกัน  ส่วนใหญ่ขั้นตอนจะช้าในส่วนของเรื่องเอกสาร การตั้งงบประมาณของปีนั้นๆ  ร่างเขียนโครงการขึ้นมาใหม่ทั้งหมด (ขั้นตอนพวกนี้อาจจะต้องใช้เวลา) เป็นส่วนสำคัญมากๆ สำหรับองค์กรที่จะพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์ หรือ E-Learning อย่างจริงจัง ส่วนทาง บริษัท ครีเอท ทู มีเดีย จำกัด เรามีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง เราสามาระช่วยท่านไดดังนี้

 1. ช่วยวางแผนวิเคราะห์เนื้อหา วาง Story Board (แต่ละรายวิชา)
 2. แบ่งแยกเนื้อหาออกมาเป็นหน่วยการเรียน
 3. กำหนดเวลาในการพัฒนาบทจะเรียนแต่ละหน่วย อย่างชัดเจน
 4. ติดตั้งระบบ e-Learning พร้อมน้ำเนื้อหาบทเรียนเข้าไปในระบบ
 5. แนะนำวิธีการใช้งาน จนกระทั่งเจ้าของเว็บสามารถดูแลระบบเองได้
 6. ทดลองกับกลุ่มผู้เรียนจริง
 7. ดูแลอย่างต่อเนื่อง ปรึกษาได้ตลอด

ทางเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้คุณได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้นถึงจบโปรเจค

 • โรงเรียนสอนภาษาเกาหลียอนฮวา